Guldluppen 2013

posted in: Rapporter | 0

Värdig pristagare

Svenska Botaniska Föreningen delar varje år ut Guldluppen till en svensk botanist, som ”aktivt och engagerat sprider kunskap om den svenska floran, eller som arbetar för att vårda eller skydda miljöer med värdefull växtlighet”. I år har en bohuslänning fått utmärkelsen.  Det är Kjell Emanuelsson boende i Björke, Strömstad som uppmärksammats för sitt arbete för att främja botaniska naturvärden. Luppen delades ut vid SBF:s årsmöte den 9 mars under den årliga Föreningskonferensen i Uppsala. Tyvärr kunde Kjell inte personligen delta på grund av sjukdom.

Kjell har deltagit i den nyligen gjorda inventeringen av Bohuslän, som mynnat ut i boken Bohusläns Flora som kom ut 2011. Där var han i särklass den flitigaste uppgiftslämnaren, som på egen hand inventerade större delen av Tanums kommun. Utöver detta har Kjell med outtömlig energi ägnat sig åt röjning av igenväxande marker. Särskilt har han månat om den unika marken vid Havstenssund med strandvedel, slåtterblomma, honungsblomster och kustgentiana. Han har dessutom fungerat som floraväktare av ett stort antal lokaler för rödlistade arter. Under senare år har han deltagit i röjning och restaurering av igenväxande marker på öar i Tanums kommun inom projektet Attraktiv skärgård.

Vi som känner Kjell ser honom som en mycket värdig mottagare av guldluppen och gläds med honom över att han och vår landsända tilldelats denna utmärkelse.