FLORAVÄKTERI I BOHUSLÄN 2023

Öppna följande länk för att läsa Rogers rapport om resultatet för 2023.

FLORAVÄKTERI I BOHUSLÄN 2022

Floraväktaråret 2022 är det första på länge då Corona inte har begränsat vårt arbete med att besöka rödlistade arter i Bohuslän i grupp. Under året har 612 lokaler med rödlistade arter besökts. Som vanligt de senaste åren så är det flest besök på Tjörn men väldigt få i Lysekil, Lilla Edet och Öckerö. Ale är en liten enklav vid Bohus med väldigt få lokaler. I Lysekil besöktes mellan 2019 – 2022 113 lokaler medan Öckerö endast endast fick 39 besök!

Ranebo lägergård

Vi tillbringade helgen 8 – 10 juli tillsammans vid Ranebo lägergård, Tanum, som Föreningen Bohusläns Flora hyrt. Det var 15 personer som deltog, varav 8 övernattade och övriga deltog en eller flera dagar.

Vi besökte främst VU, EN och CR-arter i trakterna av Bullaren, söder om gränsen till Norge, och besök gjordes på 74 lokaler.

Av 28 besökta lokaler för slåttergubbe återfanns den endast på 7 lokaler. Ännu sämre var det med åkerrättika som inte återfanns på någon av sina 11 lokaler. Lika illa var det med knärot som endast återfanns på 1 lokal av 15 besökta! Beträffande strandlummer så återfanns den på 5 av 9 lokaler.

Det dåliga resultatet beror främst på igenväxning av åkrar och ängar samt för knärot kalhuggning och nyplanteringar.

Vattenstånds längs Göta- och Nordre älv

Vattenstånds inventerades på Bohussidan av Göta- och Nordre älv från Ström (Lilla Edet) i norr till Hisingen i söder under helgen 20 – 21 augusti och vi träffades vid Fästningsholmen i Kungälv. Under de två dagarna var vi sammanlagt 10 deltagare och vi hann med att besöka 51 lokaler av 72 och fann vattenstånds på 12 nya lokaler samt ej återfunnen på 8 lokaler. På några av lokalerna fanns vattenstånds i tusentals exemplar som blommade fint.

Fokusart

Fokusart 2022 har varit knärot och det har gjorts 35 floraväktarbesök på knärotslokaler och på 15 av dessa återfanns den inte.

Årets växt, SBT

Årets växt 2022 var grönpyrola och i Bohuslän rapporterades 20 lokaler i landskapet.

Floraväkteri  i Bohuslän 2021

Även 2021 blev återigen ett år präglat av pandemin. Några gemensamma inventeringar har vi inte haft utan var och en har varit ensamma ute i naturen eller med nära vänner.

Under 2021 har vi gjort 623 besök på lokaler med rödlistade arter vilket är lägre än 2020 då vi besökte 1.178 lokaler. Den stora skillnaden beror på att det 2020 kom en ny rödlista med ganska ”vanliga” och lättfunna arter som svinrot mm, så resultatet 2021 får anses som bra.

I de norra och södra delarna av landskapet är besöken få medan kommuner som Orust, Tjörn och Munkedal är bra eller mycket bra täckta. Särskilt sticker Tjörn ut tack vare Stig Ingvarsson! Lars Ferm, Kungälv, gjorde ett fint fynd i april med raggarv Cerastium brachypetalum på Fästningsholmen i Kungälv, en ny art för Bohuslän! Vid ett senare besök fann Erik Ljungstrand och Uno Unger ytterligare en lokal sydväst om Lars lokal.

Som ni kan se på sammanställningen har Ale kommun tillkommit. Skårdals skate, som är en enklav i Nödinge socken, har i tidigare landskapsfloror räknats som Västergötland men enligt lantmäteriet och Artportalen tillhör Skårdals skate Bohuslän! Så i kommunlistan för Ale finns nu Externid från både Bohuslän (OB-Ale-) samt Västergötland OV-Ale-)!

Eftersom de inre delarna av Tanum, Munkedals inland och Strömstad inland är dåligt besökta så planerar vi ett inventeringsläger vid Bullaresjöarna fre-sö 8-10 juli. Vi även planer på att inventera vattenstånds och pilblad längs Göta- och Nordre älv lö-sö 20-21 augusti.

Mer information kommer senare på ”Bohusflorans” hemsida.

Hälsningar Roger Gahnertz

Resultat av Floraväkteri 2020

Detta egendomliga Corona-år liknar inget annat i väldigt många avseenden. Floraväkteriet har i stort sett bedrivits av enskilda floraväktare och inga gemensamma aktiviteter har anordnats. Trots detta har vi tillsammans besökt 1161 lokaler för rödlistade arter under 2020, vilket betyder att floraväktarna i Bohuslän i år rapporterat från nästan 400 fler floraväktar-lokaler än förra året.
Till stor del beror detta på att många arter har tillkommit på Rödlistan i år, en del av dem relativt vanliga och lättfunna som svinrot och glasört. Detta har naturligtvis medfört att många nya floraväktarlokaler skapats.
Som framgår av tabellen nedan är det Tjörn som står för nästan hälften av alla floraväktar-besök i Bohuslän i år. Det är den entusiastiske och flitige Stig Ingvarsson som gått in med liv och lust för att utforska floran i sitt närområde. Just nu har han tagit på sig att undersöka möjliga lokaler för dansk stensöta. Artbestämningen tar sin tid vid mikroskopet men arbetet går framåt.

Floraväktarbesök i Bohuslän 2020
Kommun NT VU EN CR RH/S    Totalt
Öckerö 1 7 4 0 0 12
Göteborg 5 3 5 0 0 13
Kungälv 37 28 3 0 0 68
Lilla Edet 6 2 0 0 0 8
Stenungsund 19 19 4 0 0 42
Tjörn 339 114 54 6 0 513
Orust 113 49 10 3 0 175
Lysekil 36 15 2 0 0 53
Uddevalla 84 21 3 0 0 108
Sotenäs 85 25 10 0 4 124
Munkedal 10 11 2 0 0 23
Tanum 12 6 0 2 0 20
Strömstad 0 1 0 1 0 2
Bohuslän 747 301 97 12 4 1161

Förutom Tjörn är det Orust, Uddevalla och Sotenäs kommuner som står för de flesta rapporterna i år. Där har fler floraväktarbesök rapporterats än under 2019. Förmodligen beror detta på att man gått ensam och harvat i sin närhet, nu när Coronan tvingat de flesta att undvika kollektivtrafik och folksamlingar.
Sorgebarnen bland kommunerna är de tre största och nordligaste i landskapet: Munkedal, Tanum och Strömstad. Detta är ingenting vi kan skylla på epidemin. Det beror helt och hållet på att skaran av floraväktare har decimerats. Sedan Henrik Dalgaard i Strömstad avlidit, finns i denna stora kommun bara två relativt oerfarna floraväktare. I den till ytan största kommunen, Tanum, finns bara en floraväktare kvar och i Munkedal är förhållandet ungefär likadant. Under innevarande år har det på grund av pandemin varken varit lämpligt att ordna läger eller gemensamma aktiviteter i vidsträckta skogslandskap och skärgårdar, som kräver småbåtar som vi numera har dålig tillgång till. Det är här i norr som vi har den stora utmaningen som vi på något sätt måste försöka bemästra.

Detta betyder inte att vi  i södra delen av landskapet kan slå oss till ro. På något sätt måste vi under nästa år engagera fler floraväktare, eftersom vi alla blir äldre. Förhoppningsvis kan vi även då gå ut några stycken tillsammans i naturen och besöka floraväktarlokaler och uppleva det stora undret, när naturen vaknar.
Alla ni som bidragit till att vi trots problemen med pandemin har nått ett bra resultat i år skall ha ett stort tack och vi hoppas naturligtvis på bättre tider även om det inte ser så hoppfullt ut just nu.
I år har ju också, som några av er antagligen redan vet, Floraväktarna blivit utsedda till Årets Miljöhjältar av Naturvårdsverket, så sträck på er alla hjältar och ta nya tag när det så småningom våras i markerna.

Hälsningar och tack till alla er miljöhjältar från

Evastina

Resultat av Floraväkteri 2019

Tyvärr har floraverksamheten i Bohuslän gått lite på sparlåga under det här året.
Det finns framför allt två viktiga orsaker till detta. Den ena är att vi har förlorat flera av de flitigaste floraväktarna genom sjukdom och död, samtidigt som alla har blivit äldre. Framför allt syns detta tydligt på resultaten i de stora kommunerna Tanum och Strömstad. Själv gick jag i väggen med jobbet med Hälsinglands Flora och har inte riktigt orkat med att få fart på det hela.
En del nya floraväktare har ändå kommit till, men de har inte båtar i samma utsträckning som de äldre och det är svårare att få med dem ut i tassemarkerna. Vi har ändå fått en ny floraväktare som verkligen har satt fart på det hela. Det syns på resultaten i Tjörns kommun.
Vi gjorde en satsning på hedjohannesört, som förekommer i två skogsområden i landskapet, det ena i Stenungsund – Kungälv och det andra i Sotenäs kommun. Där besöktes sammanlagt 118 lokaler och på de flesta ställena var resultatet positivt.
En del andra arter har också varit föremål för gemensamma satsningar. Dit hör sandviol, ängsgentiana och kustgentiana och där har resultatet varit gott. Framför allt kustgentianan har haft ett mycket bra år.
Som framgår av tabellerna behöver vi göra satsningar framför allt i de stora kommunerna Munkedal, Tanum och Strömstad under kommande år och vi kommer att satsa på många gemensamma utflykter dit och dessutom försöka hyra in oss några dagar på lämpliga platser.
Tips om sådana lokaliteter mottages tacksamt.
Snart kommer vi att få den nya rödlistan och då är det väl dags att börja planera, hur vi nu skall göra det i corona-tider. Vi har ett planerat floraväktarmöte bestämt till 19 april, men det är ju inställt. Vi kan åtminstone tänka på att vänta till i maj, då vi ju säkert bör ha den nya rödlistan. Om inte annat kan vi ju i vår ensamhet begrunda denna och försöka planera lite själva och kanske besöka några lokaler på egen hand.

Evastina

Årsmöte och uppstart 2019

Kallelse till kombinerat årsmöte och floraväktarmöte söndagen den 7 april kl. 11.00 på HSO-center i Uddevalla. Fika serveras från 10.30.

Efter årsmötesförhandlingarna diskuteras och planeras årets floraväkteri.

Saltmålla i Västra Götalands län 2018

I Artportalen finns 150 floraväktarlokaler för saltmålla registrerade i Sverige. Av dessa ligger 54, dvs. drygt en tredjedel, i Bohuslän. I västgötadelen av Göteborgsområdet finns dessutom en lokal. Bohusläns floraväktare har därför ett speciellt ansvar för att hålla utvecklingen för denna art under uppsikt.

För att få en uppfattning av det aktuella läget för saltmållan i landskapet beslöt vi att under 2018 inventera samtliga kända saltmållelokaler i landskapet. Se resultatet i denna rapport sammanställd av Tore Mattsson och Olle Molander.

Floraväkteri 2018

Evastina har inte lyckats få fram tabeller ur Artportalen enligt föregående år, som går att lita på. Därför redovisas inga tabeller för 2018.

Floraväkteri 2017

Sedan vår inventering av landskapet Bohuslän avslutades då vår landskapsflora kom ut 2011, har Föreningen Bohusläns Flora ägnat sig åt att övervaka lokaler för rödlistade arter. Här nedan finns en sammanställning av de floraväktarbesök vi gjort under 2017. Tack för det alla aktiva floraväktare!

Floraväktarbesök 2017
Kommun NT VU EN CR RH/S    Totalt
Öckerö 3 1 1 1 0 6
Göteborg 3 9 0 0 0 12
Kungälv 22 22 6 0 0 50
Lilla Edet 0 1 0 0 0 1
Stenungsund 0 1 2 0 0 3
Tjörn 34 31 46 0 9 120
Orust 44 44 6 2 0 96
Uddevalla 17 26 0 0 0 43
Lysekil 25 37 8 0 2 72
Sotenäs 54 29 11 0 9 103
Munkedal 46 71 2 0 0 119
Tanum 95 66 11 1 1 174
Strömstad 14 4 2 0 2 22
Bohuslän 357 342 95 4 23 821

Som jämförelse följer tabellen som visar det totala antalet lokaler vi kände till i Bohuslän 2017. Den ger oss en fingervisning om att det finns mycket kvar att göra. Väldigt många lokaler finns runt om i vårt landskap och väntar på besök.

Totalt antal lokaler för rödlistade arter 2017 Andel
Kommun NT VU EN CR RH/S    Totalt besökta
Öckerö 102 55 11 6 0 174 3%
Göteborg 132 138 6 2 0 278 4%
Kungälv 375 361 70 1 0 807 6%
Lilla Edet 69 66 12 0 0 147 1%
Stenungsund 98 58 66 1 0 223 1%
Tjörn 346 367 11 5 15 744 16%
Orust 682 502 90 8 5 1287 7%
Uddevalla 373 279 36 0 0 688 6%
Lysekil 290 234 47 4 8 583 12%
Sotenäs 420 174 59 4 32 689 15%
Munkedal 179 219 32 0 0 430 28%
Tanum 877 563 79 34 29 1582 11%
Strömstad 355 300 86 30 8 779 3%
Bohuslän 4298 3316 605 95 97 8411 10%

År 2017 har varit ett dåligt år för floraväkteriet framför allt i södra delen av landskapet. Där är det egentligen bara i Kungälv, som floraväkteriet har fungerat. I norr ser det bättre ut med undantag för Strömstad, där vi saknar Henrik Dalgaard.

I Munkedals kommun ordnade vi ett läger under 5 dagar i juli. Sammanlagt 8 deltagare deltog, varav några oerfarna floraväktare. Vi besökte 93 lokaler, de flesta inte besökta på länge. Eftersom det är en avfolkningsbygd så var resultatet nedslående, endast 19 återfynd gjordes. Framför allt slåtterfibbla och slåttergubbe var försvunna från sina gamla lokaler som var kraftigt igenväxta. Detta enda läger har som synes satt spår i statistiken.

På Tjörn har det varit en glädjande utveckling med flera nya flitiga floraväktare som sett till att kommunen hamnat på andra plats med 16 % av lokalerna besökta.