Rödlistan

Arter som bedöms ha svårt att klara sin överlevnad i landet samlas i en officiell rödlista. Rödlistan upprättas av ArtDatabanken under medverkan av ett stort antal experter. Växterna delas upp i 4 kategorier, varav de tre första CR  (akut hotad), EN  (starkt hotad) och VU  (Sårbar) anses vara hotade. Dessutom kan man regionalt tillföra en ytterligare kategori RH/S (regionalt hotad). Listan ses över vart femte år och då förs nya växter in, andra tas bort och en del byter kategori, allteftersom vad som hänt under den gångna 5-årsperioden.
Den lista som just nu gäller är Rödlista 2015. Numera finns rödlistan i behändigt bokformat och omfattar alla rödlistade arter i Sverige, alltså även däggdjur, fåglar, insekter osv. Du kan ladda ner den i PDF-format eller beställa den som bok från ardatabanken.se.

 

Ostronört, kategori CR

CR akut hotad

Ett exempel är ostronört, som numera i Sverige endast förekommer i Bohuslän och som har minskat kraftigt på senare år. Under vår inventering som påbörjades 1993 är ostronörten påträffad på 24 lokaler, men tycks nu endast finnas kvar på 14 och i lägre antal på varje lokal än förr. På några platser finns plantorna under burar för att inte bli uppätna av fåren, som betar området.

Andra akut hotade växter i Bohuslän är bland andra vårvial, bohuslind, järnek och spädlosta. Sammanlagt har vi i landskapet 12 arter i denna kategori.

 

Dianthus armeria, knippnejlika - Askum, Håle
Knippnejlika, starkt hotad

EN starkt hotad

Ett exempel på starkt hotade arter är knippnejlika, som under inventeringen är funnen på 33 lokaler, huvudsakligen i de södra delarna av landskapet, där man finner den på betade eller på annat sätt hävdade hagmarker och skogsbryn, där den hotas av igenväxning, när betet upphör. På senare tid är arten vid några tillfällen funnen som tillfälligt inkommen på skräpmark, eventuellt utkommen från odling.

Bland andra starkt hotade växter i Bohuslän kan nämnas rutlåsbräken, ryl, kustgentiana, hedjohannesört och bågstarr. Sammanlagt har vi i landskapet 46 arter i denna kategori.

 

Drymocallis rupestris - trollsmultronVU sårbar

De sårbara arterna får här representeras av trollsmultron, som under inventeringen är funnen på 43 lokaler huvudsakligen i Munkedals kommun. Den växer oftast ganska otillgängligt på klipphyllor och i skrevor i bergbranter med något basrika mineral, där den ibland förekommer rikligt.

Några andra sårbara växter i Bohuslän är klotgräs, flockarun, ljungögontröst, åkerfibbla, loppstarr och prickstarr. Sammanlagt har vi i landskapet 44 arter i denna kategori.

 

 

 

Slåttergubbe, nära hotad
Slåttergubbe, nära hotad

NT nära hotad

Slåttergubbe får tjäna som exempel på de många sårbara arterna i Bohuslän. Det är en slåtterängsart, som hotas av den allt tidigare slåttern, som medför att växten inte hinner gå i frö, innan den slås. Numera finns den mest kvar i betade hagmarker och skogsbryn.

Andra nära hotade arter i vårt landskap är månlåsbräken, granspira, bergjohannesört, skogsklocka, desmeknopp och ängsskära. Sammanlagt har vi i landskapet 50 arter i denna kategori.

 

Gentianella amarella - ängsgentiana
Ängsgentiana

 

RH/S regionalt hotad

I denna kategori kan man lägga in arter som man anser regionalt hotade. I Bohuslän har vi enats om att övervaka två arter i denna kategori. Det gäller de båda numera sällsynta arterna sen ängsgentiana och sumpgentiana.

 

 

 

 

 

Vill du veta mer om någon rödlistad växt kan du gå in på Artdatabanken (länk i listan till höger), där du kan söka på den art du är intresserad av. På Svenska Botaniska Föreningen (länklistan) finns informationsblad för en del av växterna att hämta. Några mer intressanta rödlistade växter i Bohuslän kan du få reda på mer om genom att klicka på dem i sidomenyn.