Rödlistan

Arter som bedöms ha svårt att klara sin överlevnad i landet samlas i en officiell rödlista. Rödlistan upprättas av ArtDatabanken under medverkan av ett stort antal experter. Växterna delas upp i 4 kategorier, varav de tre första CR  (akut hotad), EN  (starkt hotad) och VU  (Sårbar) anses vara hotade. Dessutom kan man regionalt tillföra en ytterligare kategori RH/S (regionalt hotad). Listan ses över vart femte år och då förs nya växter in, andra tas bort och en del byter kategori, allteftersom vad som hänt under den gångna 5-årsperioden. Den lista som just nu gäller är Rödlista 2020.
Numera finns rödlistan i behändigt bokformat och omfattar alla rödlistade arter i Sverige, alltså även däggdjur, fåglar, insekter osv. Du kan ladda ner den i PDF-format eller beställa den som bok från artdatabanken.se

CR akut hotad

Ett exempel är ostronört, som numera i Sverige endast förekommer i Bohuslän och som har minskat kraftigt på senare år. Under vår inventering som påbörjades 1993 är ostronörten påträffad på 24 lokaler, men tycks nu endast finnas kvar på 14 och i lägre antal på varje lokal än förr. På några platser finns plantorna under burar för att inte bli uppätna av fåren, som betar området.

Ostronört, kategori CR

Andra akut hotade växter i Bohuslän är bland andra vårvial, bohuslind, järnek och spädlosta. Sammanlagt har vi i landskapet 12 arter i denna kategori.

EN starkt hotad

Klockgentiana är starkt hotad och växer ofta i växtsamhällen som domineras av blåtåtel, pors och klockljung, exempelvis på fukthedar och fuktängar. Lokalerna ligger ofta vid stränder av sjöar och vattendrag, men arten förekommer även i fuktiga naturbetesmarker. Klockgentiana är värdväxt för den hotade fjärilsarten alkonblåvinge som lägger sina ägg på blomknopparna.

Klockgentiana

Bland andra starkt hotade växter i Bohuslän kan nämnas borstsäv, kustgentiana, norskoxel och västkustros.

.

Drymocallis rupestris - trollsmultronVU sårbar

De sårbara arterna får här representeras av trollsmultron, som under inventeringen är funnen på 43 lokaler huvudsakligen i Munkedals kommun. Den växer oftast ganska otillgängligt på klipphyllor och i skrevor i bergbranter med något basrika mineral, där den ibland förekommer rikligt.

Några andra sårbara växter i Bohuslän är klotgräs, hedjohannesört, ljungögontröst, åkerfibbla, källgräs och strandvallmo.

NT nära hotad

Granspira får tjäna som exempel på en av de många nära hotade arterna i Bohuslän. Man finner den på fuktig till blöt gräsmark med hedartad vegetation men även på skogs- och markvägar. Granspira gynnas av slåtter.

Granspira

Andra nära hotade arter i vårt landskap är månlåsbräken, bergjohannesört, skogsklocka, desmeknopp och ängsskära.

RH/S regionalt hotad

I denna kategori kan man lägga in arter som man anser regionalt hotade. I Bohuslän har vi enats om att övervaka två arter i denna kategori. Det gäller de båda numera sällsynta arterna sen ängsgentiana och sumpgentiana.

Ängsgentiana

Vill du veta mer om någon rödlistad växt kan du gå in på Artdatabanken (länk i listan till höger), där du kan söka på den art du är intresserad av. På Svenska Botaniska Föreningen (länklistan) finns informationsblad för en del av växterna att hämta. Samtliga rödlistade arter i Bohuslän finner du här